სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიები, პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებლები, „cloud“ გადაწყვეტები

მაღალი ხარისხის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების უზრუნველყოფა ნიშნავს უფრო მეტს, ვიდრე საუკეთესო პროგრამისტებთან მუშაობას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს ყველა საკანონმდებლო და  საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნები. საიმედო უსაფრთხო საექსპლუატაციო სისტემის მიღწევა შესაძლებელია შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნების იდენტიფიცირების (საკანონმდებლო აუდიტი -- საკანონმდებლო ექსპერტიზა), ISO სტანდარტის მიხედვით მართვის სისტემების სერტიფიცირების, პროდუქტისა და პერსონალის დახვეწისა და სერტიფიცირების, ტექნიკური აღჭურვილობების შემოწმებისა და ინსპექტირებისა და რისკის ანალიზის გზით, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სათანადო დაზღვევა.

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების ინსპექცია და სერტიფიცირება

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების სფეროში URS-ი სთავაზობს კლიენტებს საიმედო საექსპლუატაციო უსაფრთხოების არეალში შემავალ სერვისებს; ძირითადად, ესენია:

  • თქვენი ბიზნესისათვის საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და მათი სფეროს იდენტიფიცირება
  • კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სანქციები სახელმწიფო ადმინისტრაციის მხრიდან
  • სასერტიფიკაციო აუდიტი უზრუნველყოფს იმის შემოწმებას, მიღწეულ იქნა თუ არა შესაბამისობა საერთაშორისო ISO სტანდარტის მოთხოვნებთან
  • სერტიფიცირება გულისხმობს ნდობის ამაღლებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას

ჩვენი კომპლექსური გადაწყვეტის უპირატესობანი

URS-ის ყველა მომსახურება და სერტიფიკატი საერთაშორისოდ არის აღიარებული და ძალაშია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

  • URS-ი გასცემს სერტიფიკატებს, რომლებზეც გამოსახულია საერთაშორისოდ აღიარებული აკრედიტაციის ორგანოს სიმბოლო, მაგ., UKAS, DakkS;
  • URS-ის სპეციალისტებს აქვთ ფართო საერთაშორისო გამოცდილება;
  • URS-ს აქვს პრაგმატული მიდგომა მის მიერ შემოთავაზებული მომსახურებების მიმართ;
  • URS-ი სთავაზობს კლიენტებს საერთაშორისო სტანდარტების ფართო სპექტრს; ამგვარად, მისი კლიენტები არ არიან შეზღუდული არჩევანში;
  • ჩვენ ვიყენებთ მომხმარებლის კმაყოფილების ინდექსს (CSI), რადგან გვაინტერესებს, თუ რამდენად კმაყოფილია ჩვენი მომხმარებელი.
სწრაფი დაკავშირება

კანონმდებლობა
ყველა კომპანიას უწევს იმის დადასტურება, თუ რამდენად აკმაყოფილებს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და რამდენად ითვალისწინებს მასში შეტანილ ცვლილებებს.

ჯანმრთელობისა და უვნებლობის ექსპერტიზა
ინფორმაცია
გარემოს აუდიტი
ინფორმაცია
ინფორმაციული უსაფრთხოების ექსპერტიზა
ინფორმაცია

ISO სერტიფიცირება
აკრედიტაციის ისეთი საერთაშორისო ბრენდების გამოყენება, როგორებიცაა UKAS და DakkS, ზრდის თქვენი კომპანიის პრესტიჟს.

ISO 9001

ხარისხის მართვის სისტემა

ინფორმაცია
OHSAS 18001

ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 27001

ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის მართვის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
TL 9000

ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიცირება სატელეკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის

ინფორმაცია
ISO 20000-1

ინფორმაციულ- ტექნოლოგიური მომსახურების მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 50001

ენერგიის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 22301

ბიზნესის უწყვეტობის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 10002

საჩივრების განხილვის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 26000

სოციალური პასუხისმგებლობა

ინფორმაცია
ISO 28000

მიწოდების ჯაჭვის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
ISO 31000

საფრთხის მართვის სისტემის სერტიფიცირება

ინფორმაცია
მეტი პროდუქტის ჩვენება

პერსონალის სერტიფიცირება
კომპანიის თანამშრომლებმა უნდა შეინარჩუნონ შესაბამისი კვალიფიკაცია კომპანიის საქმიანობის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

პროფესიული ჯანმრთელობისა და უვნებლობის მენეჯერის...
ინფორმაცია
პროფესიული ჯანმრთელობისა და უვნებლობის სპეციალისტის...
ინფორმაცია

ინსპექცია და რევიზია
კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და ფინანსური დანაკარგების შემცირების მიზნით, უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს კომპანიის ფუნქციონირება შეფერხებების გარეშე.

სახანძრო უსაფრთხოების რევიზია
ინფორმაცია
ტექნიკური აღჭურვილობების რევიზია და...
ინფორმაცია
ხარისხის უზრუნველყოფა
ინფორმაცია
ელექტრონული მოწყობილობების რევიზია
ინფორმაცია

დამოწმება

Creditinfo Solutions s.r.o.

ŠKODA ICT s.r.o.

TESLA, akciová společnost

DELL Computer, spol. s r. o.

 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.